бул. Гоце Делчев 55
София,
България
23.2905048
42.6747687
UserLikes
Име: ГЕОИНЖЕНЕРИНГ
Адрес: София, бул. Гоце Делчев 55
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geobg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Геодезия и картография
Дейност:

Геодезия, кадастър, GPS измервания, вертикално планиране, инвестиционно проектиране

Ключови думи: възстановяване на собствеността върху земеделски земи, геодезически дейности, геодезия, координиране на площни, координиране на границите на имотитеВижте на картата

Сподели във Facebook
Услуги

ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - Услуги - Геодезия в строителството
Геодезия в строителството
Комплексът от геодезически работи, свързани с проучването, проектирането, строителството (монтажа) и експлоатацията на обектите е обособен като особен дял на геодезията под наименованието Геодезия в строителството.
ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - Услуги - Инвестиционно проектиране
Инвестиционно проектиране
Инвестиционнотo проектиране преминава през следните етапи:
• Предварително инвестиционно проучване
• Задание за проектиране
• Изготвяне на идеен проект
• Изготвяне на технически проект
ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - Услуги - Кадастър и регулации
Кадастър и регулации
Кадастърът и имотният регистър са система, в която са подредени и описани всички недвижими имоти на територията на страната: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и други). Системата съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти.
ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - Услуги - Поддържане на КВС
Поддържане на КВС
Картата на възстановената собственост (КВС) обединява данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални граници на зем. земи, създадени по реда на ЗСПЗЗ, и картата на възстановената собственост на гори и земи от горския фонд, създадена по реда на ЗВСГЗГФ.
Поддържането на КВС се извършва по молба на физически или юридически лица или служебно. Заплащането на услугите по Наредба 49 се извършва по Тарифа за таксите, обнародвана в ДВ бр.81 от 12.09.2003г.
ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - Услуги - GPS измервания
GPS измервания
Глобалната позиционираща система - GPS е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на (абсолютно) положение в реално време на или около повърхността на Земята с точност от порядъка на няколко метра.

Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, което от гледна точка на специалиста означава, че се измерват пространствени координати в определена геоцентрична координатна система. GPS измерванията отразяват процеса на координатни определения с GPS - приемниците.
 


Открийте ни в Google+